Đăng ký|Đăng nhập
Tạo hợp âm riêng (Không cần đăng nhập và chỉ mình bạn thấy)

(Hỗ trợ tập tin .PNG, .GIF, .JPG, .PDF có dung lượng không quá 1500 Kb) (Hỗ trợ tập tin STY có dung lượng không quá 500 Kb) (Hỗ trợ tập tin MID có dung lượng không quá 500 Kb)

(Kích thước mp3 phải nhỏ hơn 3000 Kb)

(Nếu Sheet có 2 tập tin, bạn upload 2 lần. Lần 2 chỉ cần chọn tập tin thứ 2 và chọn trang 2. Giữ nguyên phần khác)


(Nếu để trống, nó sẽ là Không Biết)