Ngày nay trên thế giới có rất nhiều điệu nhạc. Sự phong phú ấy là sự phát triển từ những điệu nhạc cơ bản có sự tiến hoá nhằm đáp ứng yêu cầu,xu thế mới trong sự phát triển các điệu nhạc mới. Dưới đây là những điệu nhạc cơ bản :

* Các điệu nhạc ở loại nhịp 3/4; 3/8; 6/8 (nhịp lẻ) ứng với các tiết tấu sau :
1- Waltz (Valse) : trung bỉnh - hơi nhanh (tempo 150 -180)
2- Boston : Cham(tempo khảng 100 đổ xuống)

*Các điệu nhạc ở loại nhịp 2/4 (Nhịp chẵn có 1 phách mạnh) ứng với các tiêt tấu :
Nhanh :
3 - Fox :
4 - March :
5 - Country :
6 - Pasodoble :
7- Surt
:
8 - Disco :
9 - Slow :
10-Pop :
11-Slow fox :
12-Slow rock :
13-Tango Habanera:
14- Blues :
Vừa :
15-Tango :
16-Ballade:
17-Piano ballade :

*Các điệu nhạc ở loại nhịp hay 4/4 hoặc C và 2/2 ứng với các tiết tấu :
-Trung bình gồm :
18-Bolero
19-Rhumba
20-Slow
21-Slow rock
22-Slow fox
23-Slow surt
24-Slow swing
25-Pop
26-Habanera
27-Ballade
-Trung bình hơi nhanh :
28-Calypso
39-Beguine rock
30-Beat
31-Mambo
32-Rock
343Bossa nova
34-Tango
35-Samba
36-Euro beat
-Nhanh-rất nhanh :
37-Disco
38-Chachacha
39-Soul
40-Bebop
41-Twist
42-Agogo
43-March
44-Fox
45-Samba
46-Mambo
47-Surt
48-Country

Sưu tầm