Thể thức 20 bài tổ trong ca nhạc tài tử bao gồm:

- 3 Nam : Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo (đảo ngũ cung)

- 6 Bắc : Lưu thủy, Phú lúc, Bình Bán, Cổ bản, Xuân tình, Tây thi.

- 7 Bài hạ (Nhạc Lễ): Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, vạn giá, long Đăng, Long ngâm, Tiếu khúc, Xàng xê.

- 4 Oán (chính): Tứ đại oán, Phụng Hoàng lai nghi, Phụng cầu hoàng duyên, Giang nam cữu khúc. 4 Oán phụ : Văn thiên tường, Trường tương tư, Thanh dạ đề Uyên, Bình sa lạc nhạn.

 

I. 3 BÀI NAM:

1. Nam Xuân: có 68 câu nhịp tư.

- Lớp 1: có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8 (vô chữ xang)

- Lớp 2: có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.

- Lớp 3: có 4 câu, từ câu 17 đến câu 24, từ câu 21 đến câu 24 (Phản ai).

- Lớp 4: có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32.(Trùngnhw lớp 1, từ câu 1 đến câu 8)

- Lớp 5: (Trống xuân1) có 8 câu, từ câu 33 đến câu 40.

- Lớp 6: (Trống xuân 2)có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48.

- Lớp 7: có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48. (Trùng như lớp 1, từ câu 1đến câu 8)

- Lớp 8: có 8 câu, từ câu 49 đến câu 64. (Trùng như lớp 2, từ câu 9 đến câu 16)

- Lớp 9: có 4 câu, từ câu 65 đên câu 68. (Trùng với 4 câu 17,18,19,20 của lớp 3)

2. Nam ai: có 84 câu nhịp tư.

+ Nếu đàn từ Nam xuân qua Nam ai thì có thêm 4 câu phản xuân qua Ai.

- Lớp 1: có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8. (vô chữ xang)

- Lớp 2: có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.

- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.

- Lớp 4 : có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32. (câu 25 là câu ngăn, từ câu 26-32 trùng với câu 2 đến câu 8 của lớp 1)

- Lớp 5 : có 8 câu, từ câu 33 đên câu 40.(Trùng với câu 9 đến câu 16 của lớp 2)

- Lớp 6 : có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48.(Trùng với câu 17 đến 24 của lớp 3)

- Lớp 7 : (Máy ai 1) có 8 câu, từ câu 49 đến câu 56.

- Lớp 8 : (Máy ai 2) có 8 câu, từ câu 57 đến câu 64.

- Lớp 9 : có 8 câu, từ câu 65 đến câu 72.(Trùng với câu 1 đến câu 8 của lớp 1)

- Lớp 10: có 8 câu, từ câu 73 đến câu 80.(Trùng với câu 9 đến 16 của lớp 2)

+ Đàn hết bài Nam ai có 80 câu cộng thêm 4 câu phản xuân qua ai là 84 câu.

3. Nam đảo (đảo ngũ cung) có 48 câu nhịp tư.

- Nếu đàn từ Nam xuân qua Nam đảo thì có thêm 4 câu phản xuân.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8. (vô xang)

- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.

- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.

- Lớp 4 : có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32.

- Lớp 5 : có 8 câu, từ câu 33 đến câu 40.

- Lớp 6 : có 7 câu, từ câu 41 đến câu 48. (từ câu 41 đên câu 47 trùng với câu 9 đến câu 15 của lớp 2, câu 48 chuyển qua hơi ai, từ Hò tư sang Hò nhứt để qua song cước)

- Song cước : có 15 câu nhịp tư.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.

- Lớp 2 : có 7 câu, từ câu 9 đến câu 15.(Từ câu 9 đến câu 14 trùng với câu 1đến câu 6 của lớp 1)

+ Đàn hết bài Nam đảo có 48 câu, cộng thêm 4 câu phản xuân là 52 câu và 2 lớp song cước.

II. 6 BÀI BẮC.

1. Lưu thủy trường. có 32 câu.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.(Vô chữ liu)

- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.

- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 32.

2. Phú lục. có 34 câu.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.(vô chữ U)

- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.

- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.

- Lớp 4 : có 10 câu, từ câu 25 đến câu 34.

3. Bình bán chấn. có 44 câu.

- Lớp 1 : có 10 câu, từ câu 1 đén câu 10.

- Lớp 2 : có 12 câu, từ câu 11 đến câu 22.

- Lớp 3 : có 19 câu, từ câu 23 đến câu 32.

- Lớp 4 : có 12 câu, từ câu 33 đến câu 44.

4. Cổ bản. có 34 câu.

- Lớp 1 : có 6 câu, từ câu 1 đến câu 6.(Vô chữ xê)

- Lớp 2 : có 6 câu, từ câu 7 đến câu 12.

- Lớp 3 : có 6 câu, từ câu 13 đến câu 19.

- Lớp 4 : có 7 câu, từ câu 20 đến câu 26.

- Lớp 5 : có 8 câu, từ câu 27 đến câu 34.

5. Xuân tinh. Có 48 câu.

- Lớp 1 : có 14 câu, từ câu 1 đến câu 14.(Vô chữ Cống)

- Lớp 2 : có 16 câu, từ câu 15 đến câu 30.

- Lớp 3 : có 10 câu, từ câu 31 đến câu 40.

- Lớp 4 : có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48.

6. Tây thi. Có 26 câu.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 9. (Vô chữ liu)

- Lớp 2 : có 23 câu, từ câu 10 đên câu 22.

- Lớp 3 : có 4 câu, từ câu 23 đến câu 26.

III. 7 Bài hạ.

1. Ngũ đối thượng. (Hơi hạ) có 61 câu.

- Lớp 1 : có 16 câu, từ câu 1 đến câu 16. (Vô chữ Cộng)

- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.

- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32.

- Lớp 4 : có 16 câu, từ câu 33 đến câu 48.

- Lớp 5 : có 13 câu, từ câu 49 đến câu 61.(Nếu đàn 60 câu thì bỏ câu 53)

2. Ngũ đối hạ. có 38 câu.

- Lớp 1 : có 9 câu, từ câu 1 đến câu 9.(Vô chữ Liu)

- Lớp 2 : có 6 câu, từ câu 10 đén câu 15.

- Lớp 3 : có 6 câu, từ câu 16 đến câu 21.

- Lớp 4 : có 6 câu, từ câu 22 đến câu 27.

- Lớp 5 : có 11 câu, từ câu 28 đến câu 38.

3. Vạn giá. Có 47 câu.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đén câu 8.(Vô chữ Liu)

- Lớp 2 : có 6 câu, từ câu 9 đến câu 14.

- Lớp 3 : có 10 câu, từ câu 15 đến câu 24.

- Lớp 4 : có 14 câu, từ câu 25 đến câu 38.

- Lớp 5 : có 9 câu, từ câu 39 đến câu 47.

4. Long đăng. Có 40 câu.

- Lớp 1 : có 16 câu, từ câu 1 đến câu 16 (vô chữCộng)

- Lớp 2 : có 12 câu, từ câu 17 đến câu 28.

- Lớp 3 : có 12 câu, từ câu 29 đến câu 40.

5. Long Ngâm. Có 33 câu.

- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.(Vô chữ Xừ)

- Lớp 2 : có 11 câu, từ câu 9 đến câu 19.

- Lớp 3 : có 14 câu, từ câu 20 đến câu 33.

6. Tiểu khúc. Có 29 câu.

- Lớp 1 : có 10 câu, từ câu 1 đến câu 10.(Vô chữ Cộng)

- Lớp 2 : có 7 câu, từ câu 11 đến 17.

- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 18 đến câu 25.

- Lớp 4 : có 4 câu, từ câu 26 đến câu 29.

7 Xàng xê. Có 64 câu.

- Lớp 1 : có 20 câu, từ câu 1 đến câu 20. (vô chữ Xang)

- Lớp 2 (Lớp hò): có 16 câu, từ câu 21 đến câu 36.

- Lớp 3 (Lớp xề) : có 12 câu, từ câu 37 đến câu 48.

- Lớp 4(Lớp chót) : có 16 câu, từ câu 49 đến câu 64.

III. 4 OÁN. (Chính)

1. Tứ đại oán. Có 38 câu nhịp 8.

- Lớp đầu : có 7 câu, từ câu 1 đến câu 7. (vô chữ Liu)

- Lớp Xang dài 1: có 8 câu, từ câu 8 đến câu 15.

- Lớp Xang dài 2: có 8 câu, từ câu 16 đến câu 23.(Trùng với lớp xang dài 1)

- Lớp Xang vắn 1: có 4 câu, từ câu 24 đến câu 27.

- Lớp Xang vắn 2 : có 3 câu, từ câu 28 đến câu 30.(Trùng với câu 24,25,26)

- Lớp Hồi thủ : có 8 câu, từ câu 31 đến câu 38.

2. Phụng hoàng Lai nghi. Có 48 câu nhịp 8.

- Lớp 1 : có 10 câu, từ câu 1 đến câu 10.(Vô chữ liu)

- Lớp 2 : có 12 câu, từ câu 11 đến câu 22.

- Lớp 3 : có 14 câu, từ câu 23 đến câu 36.(Từ câu 23 đến câu 32 trùng với câu 5 đến câu 14)

- Lớp 4 : có 12 câu, từ câu 37 đến câu 48.

3. Phụng cầu hoàng duyên. Có 40 câu nhịp 8.

- Lớp 1 : có 18 câu, từ câu 1 đến câu 18. (vô chữ Xang)

- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 19 đến câu 26.(Từ câu 19 đến câu 22 trùng với câu 1 đến câu 4 của lớp 1)

- Lớp 3 : có 14 câu, từ câu 27 đến câu 40.

4. Giang nam cửu khúc. Có 58 câu nhịp 8.

- Lớp 1 : có 16 câu, từ câu 1 dến câu 16. (vô chữ liu)

- Lớp 2 : có 9 câu, từ câu 17 đến câu 34. (từ câu 17 đến câu 25 trùng với câu 1 đến câu 9, từ câu 27 đến câu 34 trùng với câu 9 đến câu 16 của lớp 1)

- Lớp 3 : có 13 câu, từ câu 36 đến câu 47.

- Lớp 4 : có 11 câu, từ câu 48 đến câu 58.

Sưu tầm