Bài nầy viết cho cây guitar. Nếu các bạn muốn sử dụng cho đàn organ cũng được. Điệu Chacha hoặc Rhumba tùy ý! Dicso cũng OK luôn. Nhạc mà. Ai dám nói người nầy trúng, người kia sai? Cứ "biến hóa" theo ý mình miễn có người chịu nghe là được.

 

Bản đàn

 

Bản đàn