Bài viết sau đây là một sự sưu tầm một số cách liên kết hợp âm.  Khi nhìn vào bảng , các bạn thấy trên hết là ton chánh La trưởng ( hoặc La thứ). Hàng kế đó là ta đổi qua một ton , ví dụ từ La trưởng ta đổi qua ton Re trưởng D, nhìn ô D các bạn sẽ thấy liệt kê ra các ton mà...từ D sẽ "liên kết" chuyển qua ton đó. Nhìn ô D , ta thấy từ D có thể chuyển qua E. E7, hoặc từ D sẽ chuyển qua B v.v...Đó là một cách liên kết. Chú ý , các bạn sẽ thấy ô đóng khung 2 ton thì có nghĩa là đổi qua ton đó rồi đổi luôn qua ton kế sau đó. Ví dụ , từ La trưởng, ta đổi qua Re trưởng, nhìn ô Re trưởng D , ta thấy có một khung D6 -- D9, thì có nghĩa là từ A đổi qua D, rồi từ D đổi qua D6 và đổi qua D9 luôn ...Đó là một sự liên kết. Nếu có thể thì các bạn cứ chuyển y như vậy , miễn là "hợp" lỗ tai.

Sưu tầm một số cách liên kết các hợp âm

Cách sử dụng là vầy , ví dụ bạn đàn ton Am , rồi bạn đổi qua ton Dm . Nhìn vào cột có chữ Dm , bạn thấy chạy dài xuống là các ton có thể chuyển từ Dm qua . Ví dụ , bạn chuyển từ Dm qua ton C . Bạn xem tiếp coi cột C sẽ có những ton gì mà từ C sẽ chuyển qua đó v.v...

alt